Skip to main content
ข้อมูลการต่อต้านการคอร์รัปชั่นสำหรับประชาชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ข้อมูลการต่อต้านการคอร์รัปชั่นสำหรับประชาชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ

ข้อมูลการต่อต้านการคอร์รัปชั่นสำหรับประชาชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ

การกระทำความผิดเกี่ยวกับการติดสินบนในฮ่องกงคืออะไร? จะรายงานให้ ICAC ทราบได้อย่างไร? ข้อมูลดังต่อไปนี้จะช่วยให้ประชาชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติได้มีความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการติดสินบนและช่องทางการรายงานการคอร์รัปชั่น

การรายงานการคอร์รัปชั่น

การรายงานการคอร์รัปชั่น

จุลสารการป้องกันการคอร์รัปชั่น

จุลสารการป้องกันการคอร์รัปชั่น

วิดีโอเอนิเมชั่นเกี่ยวกับการป้องกันการคอร์รัปชั่น

(อัดเสียงภาษากวางตุ้ง, ภาษาจีนกลาง และภาษาอังกฤษ พร้อมบทบรรยาย 6 ภาษา)

เรื่องราวความซื่อสัตย์ในชีวิตประจำวัน (วิดีโอโปรโมท)

เรื่องราวความซื่อสัตย์ในชีวิตประจำวัน
(วิดีโอโปรโมท)

Play audio
เรื่องราวความซื่อสัตย์ในชีวิตประจำวัน (ตอนที่ 1)

เรื่องราวความซื่อสัตย์ในชีวิตประจำวัน
(ตอนที่ 1)

เรื่องราวความซื่อสัตย์ในชีวิตประจำวัน (ตอนที่ 2)

เรื่องราวความซื่อสัตย์ในชีวิตประจำวัน
(ตอนที่ 2)

Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.1

Last update: