Skip to main content
Thông tin về phòng chống tham nhũng cho dân cư thuộc nhiều chủng tộc Thông tin về phòng chống tham nhũng cho dân cư thuộc nhiều chủng tộc

Thông tin về phòng chống tham nhũng cho dân cư thuộc nhiều chủng tộc

Tội hối lộ là gì ở Hồng Kông? Tôi có thể thông báo cho ICAC bằng cách nào? Thông tin sau đây sẽ hỗ trợ cho dân cư thuộc nhiều chủng tộc khác nhau hiểu rõ hơn quy đinh pháp luật về chống hối lộ và các kênh để báo cáo về tham nhũng

Tờ rơi về Phòng chống Tham nhũng

Tờ rơi về Phòng chống Tham nhũng

Báo cáo về Tham nhũng

Báo cáo về Tham nhũng

Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.1

Last update: